Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej nr 19/86 położonej w Skarbimierz-Osiedle.

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości Pow. działki
w ha
Nr
księgi wieczystej
Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Rodzaj zbycia Cena nieruchomości

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka
nr 115/2

ark. m. 2,
jedn. rej. G. 403

(powstała w wyniku podziału działki nr 115)

 

pow.

0,0105 ha

 

OP1B/00020638/9

 

Skarbimierz-Osiedle

 

Działka położona w zachodniej części obrębu Skarbimierz-Osiedle przy ul. Modrzewiowej w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji przemysłowej i mieszkaniowej – zabudowa szeregowa, jednorodzinna wolnostojąca oraz wielorodzinnej, ok. 5,5 km na południowy-zachód od centrum miasta Brzeg – lokalizacja korzystna.

Dojazd od północy drogą utwardzoną asfaltem – dobry.

Przez działkę przebiega sieć energetyczna i wodociągowa.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda i kanalizacja.

 

Działka nr 115/2 leży:

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem U– tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, rzemieślniczej;

– częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDD– tereny dróg publicznych- ulice dojazdowe,

częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDL– tereny dróg publicznych- ulice lokalne.

 

bezprzetargowo

 

5.000,00 zł

+ VAT

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 19/86.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 19.10.2020 r. do dnia 02.11.2020 r.

 

 

                                                                                                                                          Andrzej Pulit

                                                                                                                                Wójt Gminy Skarbimierz


ZARZĄDZENIE  Nr  ZW /0050/        /RI-          /2020

WÓJTA  GMINY SKARBIMIERZ

z dnia               2020 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej
w miejscowości Skarbimierz – Osiedle stanowiącej własność Gminy Skarbimierz

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poźn. zm.), art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)
w związku z art. 9 ustawy z dnia 10.06.1994r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 1994r. Nr 79 poz. 363 z późń. zm.) z a r z ą d z a m:

  • 1. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarbimierz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

  • 2. Wykaz, o którym mowa w § 1. podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz – Skarbimierz Osiedle, ul. Parkowa 12 i w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego, ul. Piastowska 14, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i centralnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Skarbimierz.

  • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Rolno-Inwestycyjnemu

  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Drukuj Wydrukuj artykuł