W Y K A Z
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 5 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Czynsz Okres

dzierżawy

UWAGI
1. część działki nr 502

położonej w Małujowicach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G. 95

KW Nr OP1B/00022140/5

0,0010 ha Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa, na której znajduje się przepompownia  ścieków o wartości 105.025,00 zł (netto).

 

 

Kwota rocznego czynszu za przepompownie wynosi 1% wartości przepompowni.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 502– leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem –KDD- tereny dróg publicznych- ulice dojazdowe.

 

Nieruchomość gruntową  wydzierżawia się w celu prowadzenia gospodarki ściekowej na terenie gminy Skarbimierz.

0,05 zł/m² – miesięcznie.

 

Co stanowi

6,00 zł rocznie.

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu za dzierżawę gruntu:

do 31 grudnia każdego roku.

 

1-5 lat
 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu dzierżawnego za gruntu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 08.10.2020 r. do dnia 29.10.2020r.

 

                        Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł