- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 5 lat

W Y K A Z
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 5 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Czynsz Okres

dzierżawy

UWAGI
1. część działki nr 502

położonej w Małujowicach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G. 95

KW Nr OP1B/00022140/5

0,0010 ha Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa, na której znajduje się przepompownia  ścieków o wartości 105.025,00 zł (netto).

 

 

Kwota rocznego czynszu za przepompownie wynosi 1% wartości przepompowni.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 502– leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem –KDD- tereny dróg publicznych- ulice dojazdowe.

 

Nieruchomość gruntową  wydzierżawia się w celu prowadzenia gospodarki ściekowej na terenie gminy Skarbimierz.

0,05 zł/m² – miesięcznie.

 

Co stanowi

6,00 zł rocznie.

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu za dzierżawę gruntu:

do 31 grudnia każdego roku.

 

1-5 lat
 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu dzierżawnego za gruntu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 08.10.2020 r. do dnia 29.10.2020r.

 

                        Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz