W Y K A Z
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz Okres

dzierżawy

UWAGI
1. działka nr 317

położona w Brzezinie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.6

KW Nr OP1B/00025851/1

   1,5900 ha   RIIIa – 0,6200 ha

RIIIb – 0,59600 ha

S-RIIIa – 0,2500 ha

SRIIIb – 0,1600 ha

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 317 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R – tereny rolnicze.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.

360,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat
 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

 

2. działka nr 75/1

położona w Kopanie

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G. 137

KW Nr OP1B/00005307/9

0,2800 ha ŁIV- 0,2800 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 75/1 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R – tereny rolnicze.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo.

40,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

3.  działka nr 76/1 położona w Kopaniu

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G. 137

KW Nr OP1B/00005307/9

0,2400 ha ŁIV – 0,2400 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 76/1 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R – tereny rolnicze.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

30,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

 

4.  działka nr 74/3 położona w Kopaniu

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G. 137

KW Nr OP1B/00005307/9

0,2900 ha ŁIV – 0,2900 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 74/3 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – R – tereny rolnicze.

 

Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo

40,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

1-3 lat Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.

 

 

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 01.02.2021 r. do dnia 22.02.2021 r.

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Skarbimierz

 

 

                                   


Zarządzenie Nr ZW /0050/             /RI –          /2021

Wójta Gminy Skarbimierz

z dnia                     2021 r.

 

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (test jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 713 z późni. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2020 roku, poz. 1919 z późn. zm.), uchwały Nr VII/81/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 31.05.2007r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Skarbimierz, a także zbywania
i obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Skarbimierz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, uchwały Nr IX/93/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 06.09.2007r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Skarbimierz, a także zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Skarbimierz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,  uchwały Nr XXVI/178/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 03.04.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/81/2007 z dnia 31.05.2007r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Skarbimierz, a także zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Skarbimierz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządzam co następuje:

 

  • 1.

 

Podaje do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

  • 2.

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz – Skarbimierz-Osiedle ul. Parkowa 12.

 

  • 3.

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Rolno – Inwestycyjnemu.

 

  • 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł