W Y K A Z
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Czynsz miesięczny Okres

dzierżawy

UWAGI
1.  

działka nr 578/1

położona w Małujowicach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.250

KW Nr OP1B/00021044/5

 

Tr – 17,9365 ha

 

Nieruchomość zadrzewiona
i zakrzaczona. Teren nierówny. Na działce znajdują się ruiny dawnych magazynów.

Nie przewiduje się ingerencji w stan nieruchomości. Wszelkie zmiany na przedmiotowej działce wymagają zgłoszenia
i pisemnej zgody Gminy Skarbimierz

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 578/1– leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 01ZL – tereny lasów;

 

 

Sposób zagospodarowania:

Nieruchomość udostępnia się na realizację celów statutowych Stowarzyszeń z przeznaczeniem realizacji na niej działań z zakresu sportu i rekreacji.

 

190,00 zł miesięcznie

+ podatek VAT

płatny do 15 każdego miesiąca

 

 

 

1-3 lat
 

Obecnie zawarta umowa dzierżawy do dnia 31.05.2017r.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 11 maja 2017r. do dnia 01 czerwca 2017r.

 

Andrzej Pulit

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł