Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarbimierz przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

  Lp.Oznaczenie nieruchomościPow. działki w ha  Opis nieruchomościPrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoOkres dzierżawyCzynsz dzierżawny
1.2.3.6.7.8.9.
  1.  Działka nr 184/101 ark. m. 4 jedn. rej. G. 3 Skarbimierz-Osiedle KW OP1B/00021044/5  2,6719 ha  Nieruchomość niezabudowana. Położona w południowo-wschodniej części obrębu Skarbimierz-Osiedle w rejonie  ulicy Pępickiej. Lokalizacja ok. 5,5 km od centrum miasta Brzeg – korzystna. Na terenie dawnego lotniska Wojsk Federacji Rosyjskiej, stanowiącego obecnie tereny przemysłowo-usługowe. Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dojazd dobry. Działka nie jest używana, występują na niej zakrzaczenia. Ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe). Na mapie zasadniczej widoczny przebieg kanalizacji deszczowej, która przecina działkę. Wzdłuż ulicy Pępickiej działkę przecina także sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Teren nierówny. Nieruchomość przeznaczona na prowadzenie działalności usługowej i produkcyjnej.  Działka nr 184/101 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 9U/P– tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej, 6KDZ – tereny dróg i ulic publicznych klasy zbiorczej.    29 lat  2.671,90 zł + podatek VAT miesięcznie     Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: do 15 każdego miesiąca.  
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.  
2.Działka nr 105/12 ark. m. 4 jedn. rej. G. 2 Skarbimierz-Osiedle KW OP1B/00020638/93,2564 haNieruchomość niezabudowana. Położona w południowo-wschodniej części obrębu Skarbimierz-Osiedle w rejonie  ulicy Pępickiej. Lokalizacja ok. 5,5 km od centrum miasta Brzeg – korzystna. Na terenie dawnego lotniska Wojsk Federacji Rosyjskiej, stanowiącego obecnie tereny przemysłowo-usługowe. Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dojazd dobry. Działka nie jest używana, występują na niej zakrzaczenia. Ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe). Wzdłuż ulicy Pępickiej działkę przecina także sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i energetyczna. Teren nierówny. Nieruchomość przeznaczona na prowadzenie działalności usługowej i produkcyjnej.Działka nr 105/12 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 9U/P– tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej, 4KDZ – tereny dróg i ulic publicznych klasy zbiorczej.   W obrębie działki wyznaczono  strefę z ograniczeniami w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów związaną z przebiegiem urządzeń infrastruktury technicznej –  pas technologiczny od linii EE wysokiego napięcia – o szerokości po 20 m z każdej strony, od rzutu skrajnego przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;   W pasie, o którym mowa ustala się: 1) zakaz realizacji nasadzeń drzew, krzewów i innej zieleni, której wysokość może przekroczyć 3m; 2) zakaz lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.29 lat3.256,40 zł + podatek VAT miesięcznie     Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: do 15 każdego miesiąca.  
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.  

     Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

W dziale III księgi wieczystej KW OP1B/00021044/5 – służebności dojazdu, przejazdu i przejścia, oraz  ustanowiona służebność przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.  z siedzibą w Krakowie – szczegółowe warunki zawarte w umowie ustanowienia służebności przesyłu Rep Nr 2780/2016  z dnia 19.05.2016 r.

W dziale III księgi wieczystej KW OP1B/00020638/9  – służebność drogi koniecznej, służebności dojazdu, przejazdu i przejścia, oraz  ustanowiona służebność przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.  z siedzibą w Krakowie – szczegółowe warunki zawarte w umowie ustanowienia służebności przesyłu Rep Nr 2780/2016  z dnia 19.05.2016 r.

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 08.12.2022 r. do dnia 22.12.2022 r.

                                                                                                                                                                                  Andrzej Pulit

                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł