Oznaczenie nieruchomości Pow.

 

Opis i położenie Przeznaczenie

w planie zagospodarowania

Cena

nieruchomości w zł

   Nr KW               | Ewidencja gruntów
 

KW OP1B/00049186/4

 

Działka nr 19/27

Jedn. rej. Nr G.400,

ark. m. nr 2

 

 

0,0276 ha

 

Nieruchomość gruntowa znajdująca się w centralnej części obrębu Skarbimierza-Osiedla przy ul. Brzeskiej w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej oraz usługowej, przy głównej drodze asfaltowej. Lokalizacja  korzystna. Dojazd dobry. Działka jest zabudowana wolnostojącym budynkiem dawnej stacji trafo, będącym własnością użytkownika wieczystego. Nieruchomość częściowo ogrodzona, w przeważającej części teren jest utwardzony i użytkowany z nieruchomością przyległą. Uzbrojenie terenu: woda, prąd, i kanalizacja, gaz. Podziemna sieć elektroenergetyczna przecina działkę.

 

Działka nr 19/27  – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem

KDZ – tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze

 

6.000,00 zł

 

(słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 05.06.2019 r. do dnia 26.06.2019 r.

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu i upływa z dniem 18.07.2019 r.

 

 

Andrzej Pulit              

Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł