Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarbimierz przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Lp.

 

Nr ewidencyjny

nieruchomości

     Pow.

działki

w ha

 

Nr księgi

wieczystej

 

Położenie

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

 

Cena

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 

1.

 

Działka

nr 184/164

ark.m. 4

jedn. rej. G. 3

 

2,8914 ha

 

OP1B/00021044/5

 

Skarbimierz-Osiedle

 

 

Nieruchomość niezabudowana.

Położona w zachodniej części obrębu Skarbimierz-Osiedle przy ul. Parkowej  w otoczeniu gruntów zabudowanych i niezabudowanych o funkcji przemysłowej. Lokalizacja ok 7 km od centrum miasta Brzeg – korzystna. Dojazd od północy i południa wydzielonymi drogami wewnętrznymi nieurządzonymi.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja w ulicy Parkowej (odległość ok. 280m). Działka znajduje się na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Działka nie jest używana, występują na niej zakrzaczenia oraz drzewostan. Możliwości inwestycji średnie ze względu na konieczność wykarczowania drzew i krzewów, oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementy uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach. Na mapie zasadniczej widoczny przebieg kabli elektrycznych. Teren jest miejscami nierówny.

 

Działka nr 184/164 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: P– tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

 

737.000,00 zł netto

+

podatek VAT

2. Działka

nr 184/165

ark.m. 4

jedn. rej. G. 3

1,9960 ha OP1B/00021044/5 Skarbimierz-Osiedle

 

Nieruchomość niezabudowana.

Położona w zachodniej części obrębu Skarbimierz-Osiedle w rejonie ul. Parkowej  w otoczeniu gruntów zabudowanych i niezabudowanych o funkcji przemysłowej. Lokalizacja ok 7 km od centrum miasta Brzeg – korzystna. Dojazd od północy i południa wydzielonymi drogami wewnętrznymi nieurządzonymi.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja w ulicy Parkowej (odległość ok. 280m). Działka znajduje się na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Działka nie jest używana, występują na niej zakrzaczenia oraz drzewostan. Możliwości inwestycji średnie ze względu na konieczność wykarczowania drzew i krzewów, oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementy uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach. Na mapie zasadniczej widoczny przebieg kabli elektrycznych. Teren jest miejscami nierówny.

Działka nr 184/165 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: P– tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

Przetarg

ustny

nieograniczony

509.000,00 zł netto

+

podatek VAT

W dziale III księgi wieczystej KW OP1B/00021044/5 – służebność dojazdu, służebność przesyłu nie związana z działką nr 184/164, nr 184/165

 

Wykaz wywiesza się na okres 14 dni od dnia 29.09.2017r. do dnia 13.10.2017r.

 

                                                                                                                                                                                                                                           Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz


ZARZĄDZENIE Nr ZW/0050/         /RI-         /2017

WÓJT GMINY SKARBIMIERZ

z dnia                 2017r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu
ustnego nieograniczonego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 446 z poźn. zm.), w związku z art. 9 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych
od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 1994r. Nr 79 poz. 363 z późń. zm.)
z a r z ą d z a m:

 

  • 1.

 

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz, przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

  • 2.

 

Wykaz, o którym mowa w § 1. podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz – Skarbimierz Osiedle, ul. Parkowa 12 i w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego, ul. Piastowska 14, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i centralnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Skarbimierz.

 

  • 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Rolno – Inwestycyjnemu.

 

  • 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Drukuj Wydrukuj artykuł