Wykaz nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Kopanie stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Lp.  

Oznaczenie nieruchomości

 

Pow.

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena
 

1.

 

Nieruchomość zabudowana.

Działka nr 13/5

Jedn. rej. Nr G.39,

ark. map 1,

Kopanie 14

KW OP1B/00005307/9

 

 

 

Powierzchnia działki

0,1233 ha.

Powierzchnia użytkowa budynku
164,82 m2.

 

Działka znajduje się w centralnej części miejscowości Kopanie przy urządzonej drodze asfaltowej, w otoczeniu gruntów zabudowanych mieszkalno-gospodarczych, ok. 11,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja niekorzystna (w bliskiej odległości koryto rzeki Odry. Teren wokół budynku nie jest utwardzony. Działka na kształt regularny – korzystny, zachodnia części jest niezabudowana. Uzbrojenie terenu – sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna.

Budynek usługowy, wzniesiony w technologii tradycyjnej, w zachodniej części podpiwniczony, parterowy z dużym poddaszem nieużytkowym. W budynku znajduje się pomieszczenie usługowe dawnego domu ludowego (w części zachodniej, w największym pomieszczeniu jest urządzona tymczasowa kaplica, w której są odprawiane nabożeństwa). Budynek posiada trzy niezależne wejścia, dwa do pomieszczeń w zachodniej części budynku (pełniącej kiedyś funkcję handlową). Oraz główne wejście do części wschodniej skomunikowanej z piwnicami oraz poddaszem. Budynek jest wyposażony w instalację wodociągową, elektryczną (po remoncie) i kanalizacyjną. Brak centralnego ogrzewania.

 

Nieruchomość jest wpisana do ewidencji zabytków chronionych na mocy planu zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2015  z dnia 28.01.2015r. (z póź. zm.) w spr. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Gminę Skarbimierz.

 

Działka nr 13/5 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– U3 – tereny zabudowy usług kultury, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDZ – tereny dróg publicznych  – ulice zbiorcze.

 

115.000,00 zł netto

 

Zwolnienie z podatku VAT

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 19 maja 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł