Wykaz nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Żłobizna stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ograniczonego.

Lp.  

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Pow. działki w ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Rodzaj zbycia

Cena
 

1.

 

Działka:

 

nr 386/4,

jedn. rej. Nr G.74

,ark. map 1,

Żłobizna

 

 

 

Pow.

 

0,0030 ha

 

 

 

 

OP1B/00025583/3

 

Działka położona w południowo-zachodniej części obrębu Żłobizna w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej przy ul. Różanej, ok. 3,5 km na południe od centrum miasta Brzeg – lokalizacja niekorzystna tuż przy cieku wodnym, teren jest podmokły, wydzielona z pasa drogi. Dojazd dobry.

Na działce znajduje się ogrodzona przepompownia ścieków zlokalizowana w pasie drogi.

Uzbrojenie terenu: woda, prąd, gaz.

 

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Działka nr 386/4 – – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– ZL2 – tereny łęgów, zieleni przybrzeżnej przy ciekach wodnych.

 

 

Przetarg

ograniczony

 

1.200,00 zł

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 15.03.2021 r.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 01.02.2021 r. do dnia 22.02.2021 r.

 

                                                                                                                                                                      Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł