Skarbimierz-Osiedle dnia 22.04.2014r.

 

Gminna Biblioteka Publiczna  w Skarbimierzu – Żłobizna, ul. Jaśminowa 1, 49-305 Brzeg

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: 

Zakup , Montaż i Transport Urządzeń do Zielonej siłowni w msc. Zielęcice Gmina Skarbimierz.

 

Spis urządzeń:

  1. Jeździec,
  2. Twister+wahadło,
  3. Wyciskanie siedząc+wyciąg górny,
  4. Orbitrek,
  5. Piechur,
  6. Wioślarz.

1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

1.1 należy  ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie ,

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego ,nazwę i adres zleceniodawcy oraz

napis: propozycja cenowa na zadanie pn:

Zakup , Montaż i Transport Urządzeń do Zielonej siłowni w msc. Zielęcice ,Gmina Skarbimierz.

1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4 ma być napisana w języku polskim ,czytelną i trwałą techniką ,

1.5 ma obejmować całość zamówienia.

 

2.Wymagany termin realizacji umowy: do dnia 31.07.2014.r

 

3.Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena-100%

 

4.Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

1/formularz propozycji wg załączonego wzoru,

2/kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru ,uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę ),

3/Charakterystyka każdego urządzenia (opis oraz zdjęcie)

 

5.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć :

a) wartość zadania netto

b)obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

 

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania .Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym  przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 

6.Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 29.04.2014 r. do godz.10:00  

w zaklejonej kopercie siedzibie zamawiającego ,tj.w Urzędzie Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedlu przy ul.Parkowej12 .  Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego ,nazwę i adres zleceniobiorcy oraz nazwę zadania.

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed terminem upływu jej składania .

 

7.Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej :

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 29.04.2014r o godz.10:15

w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Skarbimierz , ul.Parkowa 12

8.Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są :

Pracownik,referatu rolno-inwestycyjnego   pok nr.17 –Mateusz Sadowski

10.Informacje dotyczące zawierania umowy :

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w terminie 10 dni od daty podpisania umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania przez Urząd Marszałkowski woj. opolskiego.

 

Formularz ofertowy – Zielęcice< br /> Wyniki przetargu na zakup , montaż i Transport Urządzeń do Zielonej siłowni w msc. Zielęcice ,Gmina Skarbimierz. 30.04.2014 r. < br /> Wyniki przetargu na zakup , montaż i Transport Urządzeń do Zielonej siłowni w msc. Zielęcice ,Gmina Skarbimierz. 30.04.2014 r. cz. 2 < br />23

Drukuj Wydrukuj artykuł