Skarbimierz-Osiedle, dnia 14.08.2019 r.

Gmina Skarbimierz, z siedzibą w Skarbimierzu-Osiedlu przy ul. Parkowej 12,
49-318 Skarbimierz – Osiedle,

 

Z  A  P  R  A  S  Z  A

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:

 

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz w  2019 r.”

(zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro)

 

Opis zadania: usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z terenu Gminy Skarbimierz.

 1. Zakres robót obejmuje:

– zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych lub złożonych na stosie);

– transport;

– unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest /m2/:

– zabranie, transport i unieszkodliwienie – 1015 m2

Razem: 1015 m2

Szczegółowo ilości oraz miejsce wykonywania usługi wskazano w wykazie nieruchomości, będącym załącznikiem do niniejszego zaproszenia.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

 • wykonanie przedmiotowego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przedstawienie szczegółowego harmonogramu prac związanych
  z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest dla poszczególnych gospodarstw;
 • Indywidualne ustalenie terminów wykonania zadania Wykonawcy
  z poszczególnymi właścicielami nieruchomości.
 • przedstawienie informacji o zgłoszeniu właściwemu organowi na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac:
  • organowi nadzoru budowlanego;
  • okręgowemu inspektorowi pracy;
  • państwowemu inspektorowi sanitarnemu;
 • dokładne zważenie usuniętych odpadów w obecności właściciela danej nieruchomości i sporządzenie protokołu ( załącznik Nr 2.5 do umowy dotacji, wzór przekazany po podpisaniu umowy);
 • dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzenia przyjęcia odpadu na składowisko, posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest – miejsce unieszkodliwienia (karta przekazania odpadu), karta powinna zawierać:
  • dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest);
  • poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów;
  • dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane wyroby zawierające azbest;
  • wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.
 • rozliczenie się z wykonanego zadania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Zleceniodawcę niezbędnych do rozliczenia się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

2.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;

2.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zleceniodawcy, oraz napis:

propozycja cenowa na zadanie pod nazwą:

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz 2019”

 

Nie otwierać przed dniem 02.09.2019 roku, godz. 11:00

 

2.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie;

2.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;

2.5 ma obejmować całość zamówienia.

 

 1. Nieprzekraczalny termin realizacji zadania: 1 miesiąc od podpisania umowy na wykonanie zadania.

 

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%

 

 1. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
 2. formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru;
 3. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę);
 4. umowę ze składowiskiem, które posiada odpowiednie zezwolenia na utylizację odpadów niebezpiecznych (w tym materiały zawierające azbest);
 5. Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności za spełniony w przypadku gdy Wykonawca posiada:
  • zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, lub przez wykonawcę, wpisanego do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018 poz. 992 ze zm.).
  • zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2018 poz. 992)

Ocena na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć :

 1. wartość zadania netto:

 

 • dla prac obejmujących transport i utylizację:

-płyt cementowo azbestowych falistych w ilości: 1015 m2

 

 1. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

 

Kwota podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę będzie podstawą do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego, obowiązującego przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie warunki formalne w oparciu o najkorzystniejszą cenę. Planowana ilość, transportu i unieszkodliwienia może ulec zmniejszeniu w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości. Zmniejszenie ilości odpadów do unieszkodliwienia spowoduje proporcjonalne obniżenie kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, które otrzyma wykonawca.

 

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 02.09.2019 r. do godz. 11:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Skarbimierz
w Skarbimierzu-Osiedlu przy ul. Parkowej 12, 49-318 Skarbimierz, pok. Nr 15.

 

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy w stanie nienaruszonym.

 

Zleceniobiorca może wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 02.09.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Skarbimierz, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz, pok. Nr 7.

 

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

Pracownik Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu, Referat Rolno-Inwestycyjny – Elżbieta Bruś, pokój nr 14, tel. kontaktowy 077 404 66 00 wew. 222.

 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy :

Umowa zostanie zawarta gdy wniosek  o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2019 r. zostanie zakwalifikowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu.

 

W przypadku, gdy Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Skarbimierz

   Andrzej Pulit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..                                                …………………………….

(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)                                                                     (miejscowość, data)

 

Gmina Skarbimierz

Skarbimierz-Osiedle

 1. Parkowa 12

49-318 Skarbimierz

 

 

PROPOZYCJA CENOWA

 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:

 

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz w 2019 r.”

 

 1. A. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę ryczałtową w wysokości :

 

netto:……………zł (słownie:…………………………………………………………………………)

 

podatek VAT………..% tj………………zł (słownie:………………………………………………..)

 

brutto…………….zł słownie ……………………………………………………………………… )

 

 1. Termin realizacji umowy 1 miesiąc od podpisania umowy na wykonywanie zadania.

 

 1. C. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki przyjmuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na w/w warunkach.

 

 

Podpis i pieczątka wykonawcy

Drukuj Wydrukuj artykuł