Skarbimierz Osiedle, 12.12.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe dot. wyłonienia geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych w roku 2020

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz

2.Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego. Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.  Gmina Skarbimierz zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

  1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby zadań Gminy Skarbimierz w 2020 roku.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się  w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Wielkość zamówienia uzależniona będzie od aktualnych potrzeb zamawiającego. Wszystkie etapy przedmiotu zamówienia winny być opracowane zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach i normach, w szczególności ustawą o gospodarce nieruchomościami  z dnia 21 sierpnia 1997 r., Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenia Ministrów  Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

  1. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – sukcesywnie na podstawie zleceń Zamawiającego do dnia 31 grudnia 2020 r.

  1. Termin i miejsce składania ofert

Do dnia 30 grudnia 2019 r. do godz.1500  w sekretariacie Urzędu  Gminy w Skarbimierzu, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz bądź wysłać na adres: rolnictwo1@skarbimierz.pl
w postaci skanu w tytule maila wpisując „usługi geodezyjne do realizacji w 2020 r. na rzecz Gminy Skarbimierz” a oryginał przesłać pocztą tradycyjną.

 

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, a informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy złożą oferty. W toku badania i oceny ofert, zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

  1. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:

Elżbieta Bruś
tel. 77 40 46 600 wew.222, e-mail: rolnictwo1@skarbimierz.pl

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego GEODETA

informacja 1

Drukuj Wydrukuj artykuł