Skarbimierz Osiedle, 14.12.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe dot. wyłonienia obsługi weterynaryjnej – Opieka weterynaryjna kotów z terenu Gminy Skarbimierz będących w Schronisku w Brzegu od 01.01.2019 r. do dnia 28.02.2019 r.

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz

2.Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego. Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Skarbimierz zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

  1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

Opieka weterynaryjna kotów z terenu Gminy Skarbimierz będących w Schronisku w Brzegu od 01.01.2019 r. do dnia 28.02.2019 r.

  1. Termin realizacji zamówienia

Usługa weterynaryjna od dnia 01.01.2019 r. do dnia 28.02.2019 r.

  1. Termin i miejsce składania ofert

Do dnia 31 grudnia 2018 r. do godz.900  w sekretariacie Urzędu  Gminy w Skarbimierzu, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz bądź wysłać na adres rolnictwo1@skarbimierz.pl  w postaci skanu w tytule maila wpisując „Usługi weterynaryjne  realizowane od dnia 01.01.2019 r. do dnia 28.02.2019 r.”

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, a informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy złożą oferty. W toku badania i oceny ofert, zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

  1. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:

Elżbieta Bruś
tel. 77 40 46 600 wew.222, e-mail: rolnictwo1@skarbimierz.pl

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego weterynarz 2019 Zapytanie ofertowe WETERYNARZ 2019

Drukuj Wydrukuj artykuł