ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Odwołuje I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Żłobizna, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 386/4 o pow. 0,0030 ha,
KW OP1B/00025583/3, wyznaczony na dzień 07.04.2021 roku na godzinę 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz (pokój nr 7).

Powodem odwołania przetargu jest niedotrzymanie wymagań

art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skarbimierz, na stronie internetowej Gminy Skarbimierz i BIP.

Podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego zwrócone zostanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia planowanego przetargu na rachunek z którego dokonano przelewu środków pieniężnych.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie powtórzony w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

 

                                                                                              Andrzej Pulit

                                                                                   Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł