W dniu 26 lutego 2013 r. Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit oraz Komendant Powiatowy Policji w Brzegu podinsp. Władysław Trzaskawski podpisali porozumienie dotyczące form i sposobów współpracy między Komendą Powiatowym Policji w Brzegu, a Strażą Gminną w Skarbimierzu.

Porozumienie precyzuje formy i sposoby współpracy między Komendą Powiatowym Policji w Brzegu, a Strażą Gminną w Skarbimierzu.

Współpraca ta ma polegać ma m.in. na:

  • wspólnej służbie patrolowej lub obchodowej w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa ludzi na terenie gminy Skarbimierz, w rejonach i miejscach o największej skali zagrożenia,
  • współdziałania Policji i Straży Gminnej z organizatorami i ich służbą porządkową podczas uroczystości państwowych i kościelnych oraz imprez masowych,
  • stałej wymianie informacji o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa ludzi, mienia i porządku publicznego,
  • wykorzystaniu technicznych możliwości sytemu kamer monitoringu w Skarbimierzu Oś. poprzez wizyjne ujawnianie przestępstw i wykroczeń,
  • prowadzeniu wspólnych działań profilaktyczno-prewencyjnych wśród młodzieży.

Obie strony zobowiązały się do tego, że będą organizować wspólne szkolenia oraz ćwiczenia policjantów i strażników gminnych, a także Policja będzie udzielała wsparcia w niezbędnych sytuacjach, gdy działania Straży Gminnej okazały się niewystarczające lub bezskuteczne.

Drukuj Wydrukuj artykuł