Wójt przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00, a w pozostałe dni w godzinach pracy urzędu.

Godziny pracy Urzędu Gminy Skarbimierz
Dni tygodnia Godziny pracy Dyżury radnych
Poniedziałek 7:15 16:15 14:00-15:15
Wtorek 7:15 15:15
Środa 7:15 15:15
Czwartek 7:15 15:15
Piątek 7:15 14:15

 

Kontakty telefoniczne

Numer Numer wewnętrzny
Urząd Gminy Skarbimierz 77 40 46 600
77 40 46 601
77 40 46 602
Fax 77 40 46 600 219
Sekretariat 101
Podatki 202
Księgowość 203, 205
Kasa 206
Płace 207
Ewidencja Działalności Gospodarczej 105
Ewidencja Ludności 215
Oświata, stypendia 107
Obrona Cywilna, wojsko, archiwum 216
Sport, Ochrona Środowiska, GBP 218
Referat Rolno-Inwestycyjny 221, 222
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 212, 213
GOPS dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne 217

Numery kont bankowych Urzędu Gminy Skarbimierz

 1. Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów zs. w Grodkowie  Rachunek: 50 8870 0005 2001 0031 2334 0002
  • rachunek dochodów podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny , leśny, od środków transportowych)
  • zezwolenia na sprzedaż alkoholu
  • czynsz, dzierżawa ,wieczyste użytkowanie gruntów, opłata skarbowa, opłata za udostępnienie danych osobowych, sprzedaż ratalna lokali mieszkaniowych
 2. Rachunek: 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004
  • wadia i depozyty

Dane Urzędu Gminy Skarbimierz:

 • NIP 747-050-05-48
 • REGON 530517709

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Referat Społeczno-Organizacyjny
 • Referat Finansowy
 • Referat Rolno-Inwestycyjny

Referaty prowadzą sprawy związane z realizacją zadań wynikających z kompetencji wójta.

Do wspólnych zadań referatów należą w szczególności:

 1. Koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
 2. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
 3. Współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społeczno-politycznymi,
 4. Współdziałanie z właściwymi organami rządowej administracji ogólnej,
 5. Rozpatrywanie skarg i wniosków i interpelacji,
 6. Opracowanie propozycji do projektów wieloletnich perspektyw rozwoju gminy,
 7. Przygotowanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdawczości dotyczących realizacji zadań gminy,
 8. Przygotowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Wójta oraz projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady Gminy,
 9. Prowadzenie spraw z dziedziny obronności kraju w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
 10. Organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w związku z ustawą o ochronie danych osobowych i w zakresie ustawy dotyczącej informacji niejawnych,
 11. Przestrzeganie ustawy o finansach publicznych a także ustawy prawo zamówień publicznych,
 12. Sprawowanie nadzoru nad podległymi jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie spraw powierzonych .

Referat Społeczno-Organizacyjny

Do zadań referatu należą sprawy:

 1. Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy z przygotowaniem materiałów na Sesje Rady Gminy. Prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy, wniosków Rady, interpelacji radnych. Czuwanie nad terminowym załatwianiem wniosków i postanowień Rady Gminy,
 2. Udział w opracowaniu uchwał Rady Gminy,
 3. Udział w opracowaniu projektów pracy Rady Gminy,
 4. Czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych, a w szczególności wynikających z ochrony stosunku pracy radnych,
 5. Przygotowanie projektów planów spotkań radnych z wyborcami oraz dyżurów w okręgach wyborczych dla przyjmowania wniosków, uwag,
 6. Wykonywanie w zleconym zakresie prac związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, Samorządu Mieszkańców, Sołtysów, Ławników w Sądach powszechnych i Sądach ubezpieczeń społecznych,
 7. Prowadzenie rejestru ewidencji działalności gospodarczej Gminy,
 8. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych,
 9. Organizowanie załatwiania skarg i wniosków Obywateli, a zwłaszcza: prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Gminy, czuwanie nad terminowym ich załatwianiem przez referaty,
 10. Prowadzenie kancelarii ogólnej, małej poligrafii i łączności radiowo telefonicznej,
 11. Zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne oraz organizacja ochrony budynku,
 12. Prowadzenie spraw związanych z zarządem budynku, administracją,
 13. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy,
 14. Prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej,
 15. Prowadzenie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych,
 16. Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności kraju,
 17. Prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
 18. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz prowadzenie obsługi tajnej kancelarii,
 19. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i organizacji społecznych i realizacja zadań wynikających z umowy o ochronie przeciwpożarowej a zwłaszcza:
  1. kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
  2. zapewnienie zasobów wody do gaszenia pożarów, utrzymania obiektów remiz strażackich,
  3. zapewnienie środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń.
 20. Zarządzanie ewakuacji i podejmowanie innych działań wobec zagrożenia powodziowego,
 21. Koordynacja zadań w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy,
 22. Prowadzenie archiwum zakładowego,
 23. Prowadzenie kartotek osobowych mieszkańców,
 24. Nadawanie oraz upowszechnianie numerów ewidencyjnych w dokumentacji ewidencyjno-dowodowej w ramach tworzenia Centralnego Banku Danych,
 25. Współdziałanie w zakresie dyscypliny meldunkowej z Komendą Policji, USC, CBA i organizacjami wojskowymi,
 26. Wydawanie dokumentów tożsamości,
 27. Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 28. Koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki i zjawisk patologii społecznej,
 29. Wydawanie zezwoleń na organizowanie zgromadzeń i zabaw publicznych,
 30. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek (pieniężnych) publicznych,
 31. Koordynowanie sieci przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
 32. Zapewnienie podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówkach oświatowo-wychowawczych,
 33. Nadzorowanie i koordynowanie działalności kulturalno-wychowawczej, artystycznej i rozrywkowej instytucji i placówek kultury,
 34. Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz zapewnienia materialnych, technicznych, i organizacyjnych warunków upowszechniania kultury,
 35. Nadzór nad działalnością programową bibliotek publicznych i ośrodków kultury,
 36. Tworzenie i zapewnienie warunków do organizacji izb pamięci i miejscowych zbiorów muzealnych,
 37. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej między innymi przy udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów),
 38. Współdziałanie ze stacjonarnym zakładem lecznictwa w zakresie pomocy osobom zobowiązanym do poddania się leczeniu (odwykowemu),
 39. Organizowanie dowozu dzieci do szkół,
 40. Współdziałanie z drużynami harcerskimi,
 41. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych,
 42. Opracowanie programów rozwoju kultury fizycznej i sportu,
 43. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie świadczeń na rzecz kultury fizycznej i sportu przez osoby fizyczne i prawne,
 44. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się kulturą fizyczną, sportem i turystyką w zakresie rozwoju ich działalności,
 45. Obsługa gospodarcza.

Referat Finansowy

Do Referatu Finansowego należy prowadzenie spraw związanych z gminną gospodarką finansową i budżetową, wymiarem i poborem zobowiązań pieniężnych oraz podatków i opłat lokalnych. Zapewnienie dyscypliny finansowej i działanie zgodnie z ustawą o finansach publicznych i z ustawą o rachunkowości, a w szczególności:

 1. Zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy, dochodami własnymi i zasilającymi,
 2. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu,
 3. Nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych gminie jednostek organizacyjnych,
 4. Współpraca z Izbami Obrachunkowymi oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi,
 5. Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
 6. Ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych i prowadzenia kontroli w tym zakresie,
 7. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 8. Opracowanie projektów rocznych i perspektywicznych planów społeczno-gospodarczych i finansowych gminy,
 9. Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej tj. czynsze, dzierżawy, rozliczenia ratalnej sprzedaży, itp.

Referat Rolno-Inwestycyjny

Do zadań referatu należą sprawy:

 1. Opracowanie gminnych planów rozwoju w oparciu o kierunkowe założenia Rady Gminy,
 2. Podejmowanie działań związanych z gospodarką rolną,
 3. Współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin,
 4. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 5. Gospodarka gruntami w zakresie mienia komunalnego,
 6. Tworzenie zasobu gruntów na cele budowlane, ustalenie cen działek i ich zbywanie,
 7. Kontrola rolniczego użytkowania gruntów,
 8. Zarząd mieniem gminnym,
 9. Orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania,
 10. Ustalanie opłat rocznych za użytkowanie gruntów,
 11. Naliczanie opłat rocznych za niewykorzystanie gruntów zgodnie z przeznaczeniem,
 12. Wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,
 13. Opracowanie planów rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
 14. Nieodpłatne uzyskiwanie na wniosek urzędu gminy nieruchomości Skarbu Państwa,
 15. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem miejscowych projektów planów przestrzennego zagospodarowania jednostek osadniczych gminy i dla całego obszaru gminy,
 16. Przygotowanie decyzji podziału nieruchomości oraz rozgraniczeń,
 17. Scalanie i wymiana gruntów,
 18. Otrzymywanie w formie darowizny-na wniosek gminy-nieruchomości na cele rozwoju budownictwa mieszkaniowego a także w związku z wykonywaniem zadań własnych mających zaspokoić potrzeby mieszkańców (od powiatów, samorządów województw i wojewodów),
 19. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 20. Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 21. Prowadzenie spraw z zakresu komunikacji na terenie gminy,
 22. Wydawanie wypisów, wyrysów i opinii z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 23. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego województw i gmin sąsiadujących (nie będących aktami prawa miejscowego) oraz uzgadnianie z województwami kwestii związanych z umieszczaniem w planach gminnych zadań regionalnych,
 24. Współpraca z innymi samorządami w zakresie realizacji inwestycji na terenie Gminy,
 25. Prowadzenie spraw związanych z lokalizacją cmentarzy komunalnych i zasad ich zagospodarowania,
 26. Sprawowanie opieki nad zabytkami współdziałanie w tym zakresie ze służbą ochrony zabytków,
 27. Zapewnienie warunków niezbędnych do realizacji programów o ochronie środowiska,
 28. Współdziałanie z organami państwowej inspekcji sanitarnej dla zapewnienia higienicznych warunków środowiska,
 29. Podejmowanie działań niezbędnych do usunięcia zaistniałego stanu zagrożenia dla środowiska tj. wód, gruntów, gleb oraz ochrona przeciwpowodziowa,
 30. Prowadzenie uzgodnień dotyczących realizowanych inwestycji w celu zapewnienia warunków ochrony środowiska,
 31. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową, urządzeniami melioracyjnymi,
 32. Prowadzenie i prognozowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska,
 33. Prowadzenie spraw dotyczących nazewnictwa ulic, placów oraz numerów podległych nieruchomości,
 34. Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych,
 35. Wydawanie pozwoleń na uprawę maku,
 36. Uchwalanie założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną/gaz w gminie,
 37. Opiniowanie udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wyrażanie zgody na wydobywanie kopalin pospolitych,
 38. Nieodpłatne uzyskiwanie na wniosek urzędu gminy nieruchomości Skarbu Państwa,
 39. Zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalanie przebiegu tych dróg, a także opiniowanie zaliczania i przebiegu dróg powiatowych,
 40. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i utrzymania czystości i porządku w gminie,
 41. W zakresie Prawa wodnego- sprawy lokalne i ugody w sprawie zmian stosunków wodnych na gruntach,
 42. Dokonywanie sprzedaży zasobów mieszkaniowych i użytkowych gminy,
 43. Gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy oraz ustalanie wysokości czynszów za te lokale,
 44. Rozpatrywanie wniosków o przydział mieszkań komunalnych, przygotowanie umów w tym zakresie oraz obsługa Komisji Mieszkaniowej,
 45. Przygotowanie, prowadzenie i koordynacja inwestycji i remontów kapitalnych w zakresie gospodarki komunalnej,
 46. Zapewnienie prawidłowego stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, domy ludowe, itp.),
 47. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych w tym:
  1. prowadzenie spraw związanych z budową i modernizacją dróg gminnych i wewnętrznych
  2. przygotowanie wystąpień do Zarządów Dróg Publicznych w sprawach organizacji ruchu, wynikających z wniosków radnych, mieszkańców sołectw i potrzeb gminnych
 48. Budowa i konserwacja gminnych dróg, ulic , mostów i placów,
 49. Opracowanie programu usług i urządzeń komunalnych,
 50. Współdziałanie przy zimowym utrzymaniu dróg z zarządami dróg w zakresie wykorzystania sprzętu i pojazdów samochodowych,
 51. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem,
 52. Realizacja budowy cmentarzy komunalnych,
 53. Organizowanie przetargów zgodnie z przepisami ustawy-prawo zamówień publicznych,
 54. Przygotowywanie wniosków w zakresie pozyskiwania środków na realizację inwestycji gminnych,
 55. Promocja gminy w zakresie zagospodarowania terenów przeznaczonych pod inwestycje

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.