Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarbimierzu już po raz czwarty realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Można inaczej”.

W projekcie bierze udział 5 osób korzystających z pomocy społecznej, długotrwale bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej. Wszystkie osoby uczestniczyły już w projekcie realizowanym przez tut. Ośrodek w 2010r. i obecnie przeszły na wyższy etap doskonalenia zawodowego. W czerwcu br. odbyły się warsztaty podniesienia umiejętności poszukiwania pracy z zastosowaniem komputera i internetu, mające na celu pomoc w odnalezieniu swojego potencjału na rynku pracy, pomoc i nakierowanie na właściwe przekwalifikowanie oraz poszerzenie umiejętności nabytych w pierwszej edycji projektu poprzez uzupełnienie wiedzy o użycie nowoczesnych urządzeń biurowych.

Natomiast w lipcu br. przeprowadzony został trening podniesienia kompetencji społecznych, którego celem było nabycie umiejętności interpersonalnych, niezbędnych zarówno w życiu zawodowym, społecznym jak i osobistym. Uczestnicy pracowali nad zwiększeniem umiejętności komunikacji, asertywności, ogólnej otwartości w różnych relacjach interpersonalnych. W sierpniu br. odbyły się indywidualne konsultacje z psychologiem.

Wsparcie obejmowało możliwość uzyskania opisu własnej osobowości, mocnych i słabych stron, pokazanie przez psychologa wykorzystywanego i niewykorzystywanego potencjału w zakresie zasobów radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach społecznych i zawodowych. Efektem konsultacji było stworzenie portretu osobowości z ukierunkowaniem na rozwój działań pro aktywnych w życiu codziennym. Wymienione efekty były wspierane profesjonalnymi narzędziami psychologicznymi a mianowicie testami psychologicznymi, osobowościowymi oraz testami diagnozującymi potencjał.

Wszyscy uczestnicy mieli zapewniony bezpłatny transport i catering. Dotychczas beneficjenci ocenili bardzo wysoko tematykę szkoleń oraz miłą atmosferę sprzyjającą nauce, co zostało potwierdzone w ankietach oceniających.

W kolejnych miesiącach zaplanowane jest szkolenie z zakresu podniesienia umiejętności obsługi komputera. Szkolenie będzie obejmowało tematykę związaną z bezpieczeństwem komputera i omówieniem zagrożeń sieci internetowej. Podczas szkolenia będą ćwiczone zagadnienia związane z obsługą urządzeń peryferyjnych i obsługi programów do sterowania nimi z komputera. Szkolenie to ma umożliwić podjęcie pracy w zawodzie, w którym konieczne jest posiadanie wiedzy z zakresu obsługi komputera lub też ułatwić samo poszukiwanie pracy. Szkolenie skupiać się będzie na utrwaleniu i rozszerzeniu już posiadanych umiejętności. Także przewidziany jest kurs „Akademia handlowca”, będący kontynuacją kursu „Obsługa kasy fiskalnej” mający za zadanie przedstawienie specyfiki pracy handlowca, wymagań stawianych przed tym zawodem oraz zapoznanie uczestników z procesem profesjonalnej rozmowy handlowej.

Kurs będzie zbudowany z kilku modułów poruszających zagadnienia takie jak: wizerunek handlowca, specyfika i sposób pozyskiwania klienta, techniki sprzedaży, elementy negocjacji handlowych, sposoby załatwienia reklamacji, zarządzanie swoim czasem i wyznaczanie kluczowych zadań do realizacji.Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne Skarbimierzu będący realizatorami projektu mają nadzieję, że dzięki tak bogatej ofercie szkoleń uczestnicy projektu wreszcie zafunkcjonują na otwartym rynku pracy a upragniony cel, jakim jest znalezienie zatrudnienia będzie w zasięgu ręki.

Koordynator projektu
Anna Grabowska

Drukuj Wydrukuj artykuł