XXII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

29 marca 2017r.

    /środa/ godz.1000

  w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

              Porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27.02.2017r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 5. Zapytania radnych i sołtysów.
 6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/  nadania nazwy ulicy w miejscowości Skarbimierz – Osiedle.;

2/  zmieniająca uchwałę Nr XXII/146/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012r.w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozą oddziaływania na

środowisko skutków realizacji Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu

Gminy Skarbimierz.;

3/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2017.;

4/ dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,

wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

 1. Informacja o działalności Straży Gminnej.
 2. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.
 3. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
 4. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 5. Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Piotr Szkoda

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł