III SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

19 grudnia 2014r.

(piątek) godz.100

w sali Nr 7 tut. Urzędu

 

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjecie protokołów z sesji z dnia 27.10.2014r. i 02.12.2014r.

4. Zapytania radnych i sołtysów.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2014 rok.;

2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2014 – 2027.;;

3/ uchwalenia budżetu gminy na 2015r. ;

4/ wieloletniej prognozy finansowej.;

5/ „Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi

podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

6/ przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy

Skarbimierz na 2015 rok.;

7/ uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

7. Wyrażenie opinii w sprawie dopuszczenia do realizacji zabudowy mieszkaniowej na

działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 459/4, 459/5, 459/6,

459/7, 459/8 – obręb Żłobizna.

8.  Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Skarbimierz na 2015 rok oraz Planów

Pracy komisji Rady gminy na 2015 rok.

9.  Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

10. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

11. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Piotr Szkoda

Drukuj Wydrukuj artykuł