III SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

10 grudnia 2018r.

    /poniedziałek/ godz.1000

  w sali Nr 7 Urzędu Gminy

              Porządek obrad.

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 15.10.2018r.; 19.11.2018r.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
  5. Zapytania radnych i sołtysów.
  6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2018r.;

2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.;

3/ uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.;

4/ Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.;

5/ przyznania dotacji na roboty budowlane przy Kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Brzezinie.;

6/ wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. (w dwóch wariantach);

7/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz.                                       (w dwóch wariantach);

8/ ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Skarbimierz.;

9/ wyrażenia zgody na dział spadku 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w obrębie Przylesie, gmina Olszanka, na rzecz Moniki Mickiewicz bez obowiązku spłaty.

10/ przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2019 rok.;

11/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.;

12/”Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.;

13/ ustalenia diet dla członków organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz członkom rady osiedla.;

14/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.;

15/ określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.;

16/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.;

  1. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Skarbimierz na 2019 rok oraz Planów Pracy

    Komisji Rady Gminy na 2019 rok.

  1. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
  2. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
  3. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Marek Kołodziej

 

 

 

projekty uchwał cd

projekty uchwał

Drukuj Wydrukuj artykuł