IV SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

IX KADENCJI

odbędzie się dnia

28 czerwca 2024r.

 /piątek/ godz.1030

            w Domu Ludowym w Pawłowie  

              Porządek obrad.

              Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji

 2. Przyjęcie porządku obrad

 3. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy z dnia 19.02.2024r.; 25.03.2024r.; 29.04.2024r.

 4. Zapytania radnych i sołtysów

 5. Sprawozdanie Wójta z działalności

   6. Informacja z działalności Spółki EKO Skarbimierz za 2023r. 

   7. Sprawozdanie z działalności sportowej w gminie

 8. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2023 rok

 9. Debata nad raportem o stanie gminy

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Skarbimierz wotum

     zaufania 

11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023r.

a)  sprawozdanie finansowe za 2023 rok

b) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

c) opinia RIO o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2023 rok

d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

e) opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz                               

      ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skarbimierz za 2023 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarbimierz

  14. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany budżetu gminy na 2024r.;
  2. zmiana wieloletniej prognozy finansowej.;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania w 2024 roku dotacji na roboty budowlane przy kościele pw. Trójcy Świętej w Łukowicach Brzeskich.;
  4. emisji obligacji.;
  5. wykreślenia w uchwale XXXVI/259/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 lutego 2010r. w § 13 ust.3 pkt.1).;
  6. przyjęcia „Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2023-2033”                                          7/    przyjęcia listy projektów do „Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2023-2033” 

8/    wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej EKO-SKARBIMIERZ Sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzu-Osiedle z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.;                                                                    9/  zasad udzielania dotacji celowych ze środków własnych gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz.;

10/ Zasad udzielania dotacji celowych ze środków własnych gminy na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz dotyczących zakupu rowerów elektrycznych i elektrycznych skuterów inwalidzkich.;

11/ zmiany w Statutach Sołectw Gminy Skarbimierz.;                                                                                                                                                                            12/ zmiany składu osobowego Komisji Rady Gminy.;

13/ zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skarbimierz.;

14/ zmiany uchwały Nr XLV/348/2024 Rady Gminy Skarbimierz  z dnia 25 marca 2024 w sprawie  określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania a także wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.;

15/ zmiany uchwały Rady Gminy Skarbimierz XXXVI/254/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Skarbimierz.                                                15. Informacja Wójta Gminy Skarbimierz na temat odpadów zlokalizowanych na działce nr 182 w Skarbimierzu – Osiedle.

16. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.                                                                       

17. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy                                                                              

18. Zamknięcie Sesji

Przewodniczący Rady Gminy

                                                       / –  / Marek Kołodziej

Drukuj Wydrukuj artykuł