IX SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

26 października 2015r.

  /poniedziałek/ godz.1100

  w sali Nr 7 Urzędu Gminy

           

              Porządek obrad.

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 04.09.2015r.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
  5. Zapytania radnych i sołtysów.
  6. Raport o stanie oświaty w gminie.
  7. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2015r.;

2/ nadania nazw ulic w miejscowości Żłobizna.;

3/ zmiany uchwały Nr IV/46/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.;

4/ przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i  zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skarbimierz.;

5/ współdziałania z Powiatem Brzeskim i gminą Brzeg przy inwestycji na drogach powiatowych

nr 1174 O i 1175 O.;

6/ wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Brzegu na kadencję 2016-2019.

8.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby do tego

   zobowiązane.

 9.Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

10.Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

11.Zamknięcie Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                            / –  / Piotr Szkoda

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł