XXXVIII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VI KADENCJI

odbędzie się dnia

27 czerwca 2014r.

(piątek) godz.1300

 

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23.05.2014r.

4. Zapytania radnych i sołtysów.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

6.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013r.

a) sprawozdanie finansowe za 2013rok,

b) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013rok,

c) opinia RIO o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2013rok,

d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

e) opinia RIO dotycząca wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy

Skarbimierz za 2013rok.;

2/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarbimierz.;

3/ zmiany budżetu gminy na 2014rok.;

4/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014r.;

5/ przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

w Brzezinie;

6/ zaliczenia drogi Małujowice – Skarbimierz do kategorii dróg gminnych;

7/ wyrażenia zgody na powiększenie na terenie gminy Skarbimierz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej „INVEST – PARK”.;

8/ nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych w Skarbimierzu-Osiedle w formie darowizny         na rzecz województwa opolskiego.;

9/ przyjęcia gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 -2016.

8.Wyrażenie opinii w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Skarbimierz.

9.Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

10.Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

11.Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Marek Kołodziej

Drukuj Wydrukuj artykuł