XXIII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

22 maja 2017r.

    /poniedziałek/ godz.1000

  w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

              Porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29.03.2017r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 5. Zapytania radnych i sołtysów.
 6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2017r.;

2/ nieodpłatnego przekazania części budynku wraz z udziałem w gruncie działki nr 1/19

położonej w miejscowości Żłobizna, w formie darowizny, na rzecz Gminnej Biblioteki

Publicznej.;

3/ ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Skarbimierz.;
4/ uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz.;

5/ wniosku o uchylenie uchwały Rady Gminy.

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 2. Informacja o stanie zabezpieczenia oraz ochrony przeciwpożarowej w gminie.
 3. Informacja o stanie zabezpieczenia oraz ochrony przeciwpowodziowej w gminie.
 4. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016rok oraz ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Skarbimierz.
 5. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
 6. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 7. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Piotr Szkoda

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł