SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

24 marca 2015r.

(wtorek) godz.900

w Domu Ludowym w Pawłowie

Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27.02.2015r.

4. Zapytania radnych i sołtysów.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

6. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2015r.;

2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015r.;

3/ przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w

Zwanowicach.;

4/ nadania nazw ulic w miejscowości Lipki.;

5/ zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie

określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarbimierz.;

6/nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych w Skarbimierzu – Osiedlu, w formie

darowizny, na rzecz Województwa Opolskiego.;

7/ powołania komisji do spraw inwentaryzacji mienia komunalizowanego na rzecz Gminy Skarbimierz.;

8/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

terenie Gminy Skarbimierz w roku 2015.;

9/ zmiany Uchwały Nr XXII/146/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie

przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze

szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji

Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz.;

10/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej

opłaty.;

11/ zmiany Uchwały Nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie

określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli

pracujących w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu – Osiedle, dla których ustalony plan zajęć

jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.;

12/ zmiany Uchwały nr XXXI/205/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 9 września 2013r. w sprawie

określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,

przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko

dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego

wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 – Karta Nauczyciela oraz obniżenia

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w Gminnym Zespole Szkół w

Skarbimierzu – Osiedle.;

13/ zmiany Uchwały nr XXVI/209/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny

ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i

innych  świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli.

8. Wyrażenie opinii w sprawie przebiegu linii wysokiego napięcia przez działkę nr

92/25 – obręb Skarbimierz-Osiedle.

9. Informacja Dowódcy Pułku Saperów w Brzegu dotycząca funkcjonowania poligonu

saperskiego w miejscowości Pępice.

10.Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

11.Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

12.Zamknięcie Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Piotr Szkoda

Drukuj Wydrukuj artykuł