SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

27 lutego 2015r.

(piątek) godz.1030

w Domu Ludowym w Bierzowie

 

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19.12.2014r.

4. Zapytania radnych i sołtysów.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2015r.;

2/ rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Skarbimierz na rok 2016 środków stanowiących

fundusz sołecki.;

3/ kategorii drogi gminnej.;

4/ przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skarbimierz na

lata 2015-2019.;

5/ nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych w Skarbimierzu – Osiedlu, w formie

darowizny,  na rzecz Województwa Opolskiego.;

6/ zmiany uchwały Nr XI/89/2003 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 03 grudnia 2003r. w sprawie

uchwalenia Statutu Gminy Skarbimierz.;

7/ zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015

roku wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.;

8/udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania –

utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu.;

9/określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarbimierz.;

10/ ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw gminy Skarbimierz oraz

przewodniczącemu samorządu mieszkańców osiedla Skarbimierz-Osiedle.

7. Informacja o działalności związku Gminnego EKOGOK.

8. Sprawozdanie dotyczące działalności niepublicznego przedszkola za rok 2014.

9. Informacja z działalności Straży Gminnej.

10. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

11. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

12. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Piotr Szkoda

Link do uchwał

Drukuj Wydrukuj artykuł