XL SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VI KADENCJI

odbędzie się dnia

17 września 2014r.

(środa) godz.1000

Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 27.06.2014r. i 31.07.2014r.

4. Zapytania radnych i sołtysów.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2014rok.;

2/ przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Matki Boskiej Królowej Polski

w Zwanowicach.;

3/ zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013r. w

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków

komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarbimierz.;

4/ uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu.;

5/  nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych w Skarbimierzu-Osiedle, w formie

darowizny, na rzecz Województwa Opolskiego.;

6/  prawnego zabezpieczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

„EKO- SKARBIMIERZ”

7/ ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem

piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Skarbimierz miejsc sprzedaży i podawania

napojów alkoholowych.;

7. Stanowisko w sprawie skargi Jerzego Dembińskiego na uchwałę Nr XXXIX/269/2014

Rady Gminy Skarbimierz z dnia 31 lipca 2014r.

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014r.

9. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.

10.Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

11.Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

12.Zamknięcie Sesji.
Zmieniony ( 12.09.2014. )

Drukuj Wydrukuj artykuł