V SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

11 marca 2019r. /poniedziałek/ godz.1000

w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

Porządek obrad

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 21.01.2019r.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
  5. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2019r.;

2/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

3/ emisji obligacji;

4/ rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Skarbimierz na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki;

5/ Statutu Gminy Skarbimierz;

6/ ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających             ze stosunku pracy nauczycieli; 

7/ wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Skarbimierz-Osiedle;

8/  przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skarbimierz;

9/ przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 253 – obręb Małujowice; 

10/ nadania nazwy ulicy w miejscowości Skarbimierz-Osiedle;

11/przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2019;

12/ określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Skarbimierz;

13/ rozpatrzenia skargi na dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle;

14/ wyznaczenia przedstawiciela Gminy Skarbimierz do Rady Społecznej działającej przy Brzeskim Centrum Medycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej;

15/ zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych                   z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz; 

16/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Skarbimierz zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz osób upośledzonych umysłowo, zamieszkałych na terenie Gminy Skarbimierz;

17/ trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skarbimierzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

18/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024.

 

  1. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
  2. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Marek Kołodziej

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł