VI SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

30 kwietnia 2015r.

(czwartek) godz.1000

w Domu Ludowym w Kopaniu

 

Porządek obrad.

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24.03.2015r.

4. Zapytania radnych i sołtysów.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie.

7. Informacja o stanie zabezpieczenia oraz ochrony p-poż i ppow w gminie.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2015r.;

2/wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej znajdującej się w miejscowości Kopanie

oznaczonej jako działka nr 13/5 o pow. 0,1233 ha, ark.m.1;

3/ wyznaczenia przedstawiciela gminy Skarbimierz do rady społecznej Brzeskiego Centrum Medycznego

w  Brzegu.;

4/ powołania doraźnej komisji Rady Gminy i ustalenia jej składu.

9. Wyrażenie opinii w sprawie wykonania ogrodzenia w granicy działki nr 21/5 –

obręb Skarbimierz – Osiedle.

10. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014rok

oraz ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Skarbimierz.

11.Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

12.Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

13.Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Piotr Szkoda

Drukuj Wydrukuj artykuł