VII sesja Rady Gminy Skarbimierz VII kadencji odbędzie się dnia 19 czerwca 2015r. (piątek) godz. 9:30 w Sali Nr 7 Urzędu Gminy Skarbimierz.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30.04.2015r.
 4. Zapytania radnych i sołtysów.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r.
  1. sprawozdanie finansowe za 2014rok
  2. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014rok,
  3. opinia RIO o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2014rok,
  4. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
  5. opinia RIO dotycząca wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skarbimierz za 2014rok.;
  2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarbimierz
  3. zmiany budżetu gminy na 2015rok
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2015-2027
  5. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2015;
  6. zmian w Statucie Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu
  7. potwierdzenia członkowstwa Gminy Skarbimierz w Stowarzyszeniu „Brzesko-Oławska wieś historyczna”, działającego jako lokalna Grupa Działania.
 8. Informacja o stanie zabezpieczenia oraz ochrony p-poż w gminie.
 9. Informacja z działalności EKO-Skarbimierz Sp. z o.o. z bilansem finansowym.
 10. Sprawozdanie z działalności sportowej w gminie.
 11. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
 12. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 13. Zamknięcie Sesji

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Piotr Szkoda

Drukuj Wydrukuj artykuł