VII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

07 czerwca 2019r. /piątek/ godz.1000

w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

 

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29.04.2019r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 5. Zapytania radnych i sołtysów.
 6. Informacja z działalności Spółki EKO Skarbimierz za 2018r.
 7. Informacja z działalności sportowej w Gminie Skarbimierz za 2018r.
 8. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2018 rok.
 9. Debata nad raportem o stanie gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Skarbimierz wotum zaufania. 
 11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018r.
 12. a) sprawozdanie finansowe za 2018 rok;
 13. b) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok;
 14. c) opinia RIO o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2018 rok;
 15. d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
 16. e) opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skarbimierz za 2018 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarbimierz;
 19. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2019r.;

2/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

3/ uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skarbimierz

4/ zmieniająca uchwałę Nr XXII/146/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz;

5/ powołania komisji do spraw inwentaryzacji mienia komunalizowanego na rzecz Gminy Skarbimierz;

6/ ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Skarbimierz dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy Skarbimierz;

7/ przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji inwestycji polegającej na realizacji zabudowy mieszkaniowej na działce numer 276/1 w Skarbimierzu-Osiedle;

8/ określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

 1. Stanowisko w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr V/40/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli.
 2. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
 3. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 4. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Marek Kołodziej

 

Drukuj Wydrukuj artykuł