Porządek obrad

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 07.06.2019r.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
  5. Sprawozdanie dotyczące działalności niepublicznego przedszkola   za rok  2018.
  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

              1/ zmiany budżetu gminy na 2019r.;

  2/ zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych                          na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska                     na terenie Gminy Skarbimierz.

  1. Stanowisko w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr V/39/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019r. w sprawie Statutu Gminy Skarbimierz.
  2. Informacja o realizacji złożonych wniosków na Sesjach Rady Gminy za II kwartał 2019r.
  3. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
  4. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                            / –  / Marek Kołodziej

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.

projekt w sprawie zasad udzielania dotacji celowych….

Drukuj Wydrukuj artykuł