X SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

27 listopada 2015r.

    /piątek/ godz.1000

  w sali Nr 7 Urzędu Gminy

           

              Porządek obrad.

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26.10.2015r.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
  5. Zapytania radnych i sołtysów.
  6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2015r.;

   2/ przyznania dotacji na roboty budowlane i prace konserwatorskie w kościele p.w.

Najświętszej Panny Różańcowej w Brzezinie.;

   3/ wysokości stawek podatku od nieruchomości.;

   4/ obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok.;

   5/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.;

6/ uchylenia Uchwały Nr XXX/215/2005 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 listopada

2005r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Skarbimierz.;

   7/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli

prawidłowości  ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych

form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Skarbimierz

prowadzących przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu

terytorialnego.;

   8/„Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.;

   9/ zmiany Uchwały Nr VII/51/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 czerwca 2015 roku

W sprawie potwierdzenia członkowstwa Gminy Skarbimierz w Stowarzyszeniu „Brzesko

– Oławska Wieś Historyczna”, działającego jako Lokalna Grupa Wsparcia.;

 10/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację

zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym

w Brzegu.;

 11/ przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy

Skarbimierz na 2016 rok.;

 12/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

 7.Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

 8.Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

 9.Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                            / –  / Piotr Szkoda

 

Drukuj Wydrukuj artykuł