X SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

28 października 2019r. /poniedziałek/ godz.1000

w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

              Porządek obrad

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30.08.2019r.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2019r.;

2/ wysokości stawek podatku od nieruchomości;

3/ obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2020 rok;

4/ zmiany Planu Odnowy Miejscowości Skarbimierz – Osiedle;

5/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz;

6/ przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących nadania miejscowości Skarbimierz – Osiedle statusu miasta;

7/ stwierdzenia zakończenia działalności Gminnego Gimnazjum w Skarbimierzu – Osiedle;

8/ zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;

9/ wyboru ławników;

10/ zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz.

  1. Informacje o oświadczeniach majątkowych osób do tego zobowiązanych.
  2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierzu za rok

     2018 (w tym:Sprawozdanie  za rok 2018 z Gminnego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ofiar

Przemocy  w Rodzinie, Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018r. oraz Ocena zasobu

pomocy społecznej za rok 2018)

  1. 8. Raport o stanie oświaty w Gminie Skarbimierz.
  2. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
  3. Zamknięcie Sesji.

 

    Przewodniczący Rady Gminy

(-) Marek Kołodziej

 

projekt uchwały nr 1

Uchwała Nr X.74.2019 w spr. zmiany budżetu gminy na 2019r.

Wyniki głosowania: uchwała nr X.78.2019

 

projekt uchwały nr 2

Uchwała Nr X.75.2019 w spr. wysokości stawek podatku od nieruch

Wyniki głosowania: uchwała nr X.75.2019

 

projekt uchwały nr 3

Uchwała Nr X.76.2019 w spr. obniżenia średniej ceny żyta dla ce

Wyniki głosowania: uchwała nr X.76.2019

 

projekt uchwały nr 4

Uchwała Nr X.77.2019 w spr. zmiany Planu Odnowy Miejscowości Sk

Wyniki głosowania: uchwała nr X.77.2019

 

projekt Uchwały nr 5 mpzp 21-10-2019

Projekt uchwały wycofany.

 

projekt uchwały nr 6

Uchwała Nr X.78.2019 w spr. przeprowadzenia konsultacji z miesz

Wyniki głosowania: uchwała nr X.78.2019

 

projekt uchwały nr 7

Uchwała Nr X.79.2019 w spr. stwierdzenia zakończenia działalnoś

Wyniki głosowania: uchwała nr X.79.2019

 

projekt uchwały nr 8

Uchwała Nr X.80.2019 w spr. zmiany Uchwały Nr XXIX.200.2013

Wyniki głosowania: uchwała nr X.80.2019

 

projekt uchwały nr 9

Uchwała Nr X.81.2019 w spr. wyboru ławników do Sadu Rejonowego

Wyniki głosowania: uchwała nr X.81.2019

 

projekt uchwały nr 10

Wyniki głosowania: wyniki głosowania do projektu uchwały nr 10

Drukuj Wydrukuj artykuł