XI SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

18 grudnia 2015r.

    /piątek/ godz.1000

  w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

           

              Porządek obrad.

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27.11.2015r.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
  5. Zapytania radnych i sołtysów.
  6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2015r.;

   2/ wieloletniej prognozy finansowej.;

3/ uchwalenia budżetu na 2016rok.;

4/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2015-2027.;

5/ wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków.;

   6/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych

form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Skarbimierz

prowadzonych przez osoby  fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu

terytorialnego.;

   7/ przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.

  1. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Skarbimierz na 2016 rok oraz Planów Pracy

     Komisji Rady Gminy na 2016 rok.

 8.Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

 9.Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

10.Zamknięcie Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                            / –  / Piotr Szkoda

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł