XI SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

16 grudnia 2019r. /poniedziałek/ godz.1000

w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

 

 

              Porządek obrad

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.10.2019r.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2019 r.

2/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

3/ uchwalenia budżetu na 2020 rok;

4/ wieloletniej prognozy finansowej;

5/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

6/ zmiany uchwały Nr IV/46/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;

7/ ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli;

8/ zmiany Uchwały Rady Gminy Skarbimierz XXXVI/254/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Skarbimierz;

9/  podwyższenia minimalnej stawki wynagradzania zasadniczego dla nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego stażysty i kontraktowego zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarbimierz;

10/ „Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”;

11/ wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

12/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz;

13/ przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2020 rok.

14/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok;

15/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

  1. Przyjęcia Ramowych Planów Pracy Rady Gminy i stałych komisji rady na 2020 rok.
  2. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
  3. Zamknięcie Sesji.

  

Przewodniczący Rady Gminy

    / –  / Marek Kołodziej

projekt nr 1 w spr. zmiany budżetu gminy na 2019r.

uchwała nr XI.82.2019 w spr. zmiany budżetu gminy na 2019r.

wyniki imienne głosowania: uchwała nr XI.82.2019 z 16 grudnia 2019r.

projekt nr 2 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej

uchwała nr XI.83.2019 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej

wyniki imienne głosowania: uchwała nr XI.83.2019 z 16 grudnia 2019r.

projekt nr 3 w spr. uchwalenia budżetu na 2020 rok

uchwała nr XI.84.2019 w spr. uchwalenia budżetu na 2020 rok

wyniki imienne głosowania: uchwała nr XI.84.2019 z 16 grudnia 2019r.

projekt nr 4 w spr. wieloletniej prognozy finansowej

uchwała nr XI.85.2019 w spr. wieloletniej prognozy finansowej

wyniki imienne głosowania: uchwała nr XI.85.2019 z 16 grudnia 2019r.

projekt nr 5 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środ

uchwała nr XI.86.2019 w spr. okreśelnia wysokości stawek podatku od środków transportowych

wyniki imienne głosowania: uchwała nr XI.86.2019 z 16 grudnia 2019r.

projekt nr 6 w spr. zmiany uchwały Nr IV.46.2007 z dnia 9 lutego

uchwała nr XI.87.2019 w spr. zmiany uchwały Nr IV.46.2007

wyniki imienne głosowania: uchwała nr XI.87.2019 z 16 grudnia 2019r.

projekt nr 7 w spr. ustalenia regulamin określającego wysokość st

uchwała nr XI.88.2019 w spr. ustalenia regulaminu określającego wysokość

wyniki imienne głosowania: uchwała nr XI.88.2019 z 16 grudnia 2019r.

projekt nr 8 w spr. zmiany Uchwały Nr XXXVI.25420014 z dnia 24 ki

uchwała nr XI.89.2019 w spr. zmiany uchwały Nr XXXVI.254.2014

wyniki imienne głosowania: uchwała nr XI.89.2019 z 16 grudnia 2019r.

projekt nr 9 w spr. podwyżeszenia minimalnej stawki wynagradzania

uchwała nr XI.90.2019 w spr. podwyższenia minimalnej stawki

wyniki imienne głosowania: uchwała nr XI.90.2019 z 16 grudnia 2019r.

projekt nr 10 w spr. Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organ

uchwała nr XI.91.2019 w spr. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

wyniki imienne głosowania: uchwała nr XI.91.2019 z 16 grudnia 2019r.

projekt nr 11 w spr. wybory metody i ustalenia opłaty za gospodaro

uchwała nr XI.92.2019 w spr. wyboru metody i stalenia opłaty za odpady komunalne

wyniki imienne głosowania: uchwała nr XI.92.2019 z 16 grudnia 2019r.

projekt nr 12 w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospod

uchwała nr XI.93.2019 w spr. wzoru deklaracji za odpady komunalne

wyniki imienne głosowania: uchwała nr XI.93.2019 z 16 grudnia 2019r.

projekt nr 13 w spr. przyjęcia Programu PiRPA Gminy Skarbimierz na

uchwała nr XI.94.2019 w spr. przyjęcia PPiRPA Gminy Skarbimierz

wyniki imienne głosowania: uchwała nr XI.94.2019 z 16 grudnia 2019r.

projekt nr 14 w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przciwdziałania N

uchwała nr XI.95.2019 w spr. uchwaleni GPPN na 2020 rok

wyniki imienne głosowania: uchwała nr XI.95.2019 z 16 grudnia 2019r.

projekt nr 15 w spr. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpł

 uchwała nr XI.96.2019 w spr. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia

wyniki imienne głosowania: uchwała nr XI.96.2019 z 16 grudnia 2019r.

Drukuj Wydrukuj artykuł