XIII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

30 marca 2016 r.

(środa) godz.1000

w Sali Nr 7 Urzędu Gminy Skarbimierz

 

                            Porządek obrad.

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26.02.2016r.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
  5. Zapytania radnych i sołtysów.
  6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarbimierz” na lata 2015-2020.;

2/ zmiany budżetu gminy na 2016r.;

   3/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2016-2027.;

   4/ rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Skarbimierz na rok 2017 środków

stanowiących fundusz sołecki.;

5/ zmieniająca uchwałę Nr XXII/146/2012 Rady gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Skarbimierz wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozy oddziaływania na środowisko

skutków realizacji Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy

Skarbimierz.;

   6/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2016.;

   7/ przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji budynków gospodarczo- magazynowych na

działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 11/1 oraz 13/2 – obręb Kopanie.;

   8/ udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania

– utworzenie i wyposażenie mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie.

  1. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.
  2. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
  3. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
  4. Zamknięcie Sesji.

 

 

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                       (-) Piotr Szkoda

Drukuj Wydrukuj artykuł