XIX SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

30 listopada 2016r.

    /środa/ godz.1000

  w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

              Porządek obrad.

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27.10.2016r.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
  5. Zapytania radnych i sołtysów.
  6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2016r.;

2/ przyznania dotacji na roboty budowlane przy kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bierzowie.;

3/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.;

4/ zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Skarbimierz i ustalenia do niej dopłaty.;

5/”Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.”

6/ uchylenia uchwały Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Skarbimierz oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców osiedla Skarbimierz – Osiedle.;

7/ ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Skarbimierz oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców osiedla Skarbimierz – Osiedle.;

8/ poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice.;

9/ poparcia apelu Rady Gminy Prószków do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków.;

10/ poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa.;

11/ poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki.;

12/ przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2017r.;

13/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

  7.Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

   8.Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

   9.Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Piotr Szkoda

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł