XL SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

16 czerwca 2023r.

    /piątek/ godz.1130

w Domu Ludowym w Bierzowie

              Porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 20 marca 2023r.

 4. Zapytania radnych i sołtysów.

 5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

   6. Informacja z działalności Spółki EKO Skarbimierz za 2022r. 

   7. Sprawozdanie z działalności sportowej w gminie.

 8. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2022 rok.

 9. Debata nad raportem o stanie gminy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Skarbimierz wotum

     zaufania. 

11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022r.

a)  sprawozdanie finansowe za 2022 rok;

b) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok;

c) opinia RIO o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2022 rok;

d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;

e) opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz                               

      ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skarbimierz za 2022 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarbimierz.

  14. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany budżetu gminy na 2023r.;
  2. przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła w Małujowicach.;
  3. zaliczenia dróg w miejscowości Pępice do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.;
  4. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
  5. ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Skarbimierz.;
  6. ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Skarbimierz oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców Skarbimierz-Osiedle.

15. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

16. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

  17. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                       / –  / Marek Kołodziej

Drukuj Wydrukuj artykuł