XLI SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VI KADENCJI

odbędzie się dnia

27 października 2014r.

(poniedziałek) godz.1200

w Domu Ludowym w Kruszynie

 

 

 

 

Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 17.09.2014r.

4. Zapytania radnych i sołtysów.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

6. Raport o stanie oświaty w gminie.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2014rok.;

2/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele p.w. Trójcy Świętej w Łukowicach

Brzeskich.;

3/ wysokości stawek podatku od nieruchomości.;

4/ obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2015 rok.;

8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby do tego                          zobowiązane.

9.Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

10.Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

11.Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Marek Kołodziej

Drukuj Wydrukuj artykuł