Porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2023r. i 19 lutego 2024r.

 4. Zapytania radnych i sołtysów.

 5. Sprawozdanie Wójta z działalności.

 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie.

   7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany budżetu gminy na 2024r.;
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.;
 3. rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Skarbimierz na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki.;
 4. przyznania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. NMP Różańcowej w Brzezinie.;
 • nadania nazw ulic w miejscowości Żłobizna.;
 • nadania nazwy rondu w miejscowości Skarbimierz-Osiedle.;
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Małujowice.;
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Skarbimierz-Osiedle.;
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia gospodarki ściekowej.;
 • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Skarbimierz na lata 2024-2029.;
 • określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania a także wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.

 8. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

 9. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

10. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

  11. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                       / –  / Marek Kołodziej

Drukuj Wydrukuj artykuł