XV SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

17 czerwca 2016r.

    /piątek/ godz.1100

  w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

              Porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 06.05.2016r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 5. Zapytania radnych i sołtysów.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r.
 7. a) sprawozdanie finansowe za 2015rok,
 8. b) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015rok,
 9. c) opinia RIO o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2015rok,
 10. d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
 11. e) opinia RIO dotycząca wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy

Skarbimierz za 2015rok.;

2/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarbimierz.;

3/ zmiany budżetu gminy na 2016r.;

4/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego.;

5/ przyznania dotacji na prace restauratorskie przy kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w

Pępicach.;

6/ wyrażenia woli współpracy w ramach Partnerstwa Samorządów Subregionu Brzeskiego.;

7/ zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.;

8/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz.;

9/ przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji dwóch budynków gospodarczych na

działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 360/5 oraz 360/7 – obręb Żłobizna.

 1. Informacja o stanie zabezpieczenia oraz ochrony ppow w gminie.
 2. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
 3. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 4. Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                            / –  / Piotr Szkoda

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł