XVI SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

08 czerwca 2020r. /poniedziałek/ godz. 1000

w Hali Sportowej Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu

 

 

 

 

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy:
 • XII sesji z dnia 24.02.2020r.,
 • XIII sesji z dnia 11 maja 2020r.;
 • XIV sesji z dnia 11 maja 2020r.
 1. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 3. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
 4. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej w gminie.
 5. Informacja z działalności Spółki EKO Skarbimierz za 2019r.
 6. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 rok.
 7. Debata nad raportem o stanie gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Skarbimierz wotum zaufania.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019r.
 10. a) sprawozdanie finansowe za 2019 rok;
 11. b) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok;
 12. c) opinia RIO o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2019 rok;
 13. d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
 14. e) opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skarbimierz za 2019 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarbimierz;
 17. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany budżetu gminy na 2020r.;
 • nadania nazwy ulicy „Poziomkowa” w Żłobiźnie;
 • nadania nazwy ulicy „Spacerowa” w Łukowicach Brzeskich;
 • wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skarbimierz na lata 2020-2024;
 • gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających  do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Brzegu;
 • rozpatrzenia skargi pracowników Niepublicznego Przedszkola Poziomka na Radną Barbarę Gutwińską;
 • rozpatrzenia skargi rodziców dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Poziomka na Radną Barbarę Gutwińską;
 • rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany prawa miejscowego – wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”.
 1. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 2. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Marek Kołodziej

 

 

projekt nr 1 w spr. udzielenia wotum zufania

wyniki imienne uchwała nr XVI.113.2020

uchwała nr XVI.113.2020

projekt nr 2 w spr. zatwierdzenia sprawozdania

wyniki imienne uchwała nr XVI.114.2020

uchwała nr XVI.114.2020

projekt nr 3 w spr. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

wyniki imienne uchwała nr XVI.115.2020

uchwała nr XVI.115.2020

projekt nr 4 w spr. zmiany budżetu gminy na 2020r.

wyniki imienne uchwała nr XVI.116.2020

uchwała nr XVI.116.2020

projekt nr 5 w spr. nadania nazwy ulicy Poziomkowa w Żłobiźnie

wyniki imienne uchwała nr XVI.117.2020

uchwała nr XVI.117.2020

projekt nr 6 w spr. nadania nazwy ulicy Spacerowa w Łukowicach

wyniki imienne uchwała nr XVI.118.2020

uchwała nr XVI.118.2020

projekt nr 7 w spr. Wieloletniego Programu Gospodarowania

wyniki imienne uchwała Nr XVI.119.2020

uchwała nr XVI.119.2020

projekt nr 9 w spr. rozpatrzenia skargi pracowników Niepublicz

wyniki imienne uchwała nr XVI.120.2020

uchwała nr XVI.120.2020

projekt nr 10 w spr. rozpatrzenia skargi rodziców dzieci uczęsz

wyniki imienne uchwała nr XVI.121.2020

uchwała nr XVI.121.2020

projekt nr 11 w spr. rozpatrzenia petycji w spr. prawa miejscow

wyniki imienne uchwała nr XVI.122.2020

uchwała nr XVI.122.2020

 

Drukuj Wydrukuj artykuł