XVIII SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

27 października 2016r.

    /czwartek/ godz.1000

  w sali Nr 7 Urzędu Gminy

 

              Porządek obrad.

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29.09.2016r.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
  5. Zapytania radnych i sołtysów.
  6. Raport o stanie oświaty w gminie.
  7. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

      1/ obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2017 rok.;

2/ przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji budynku gospodarczego na

działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 21/77 – obręb Łukowice Brzeskie.;

      3/ zmiany Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Skarbimierz na lata 2015-2019.;

4/ zmiany Uchwały Rady Gminy Skarbimierz Nr XIII/100/2016r. z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarbimierz na lata

2015-2020.;

5/ ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Skarbimierz

oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców osiedla Skarbimierz – Osiedle.;

6/ zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla Skarbimierz

–  Osiedle.

  8.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby do tego

    zobowiązane.

  9.Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

  10.Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

  11.Zamknięcie Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/ –  / Piotr Szkoda

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł