XX SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

28 grudnia 2016r.

(środa) godz.1015

w Sali Nr 7 Urzędu Gminy Skarbimierz

 

 

          Porządek obrad.

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30.11.2016r.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
  5. Zapytania radnych i sołtysów.
  6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2016r.;

2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2016-2027.;

3/ uchwalenia budżetu na 2017 rok.;

4/ wieloletniej prognozy finansowej.;

5/przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji zabudowy usługowej komercyjnej oraz przemysłowej, a także składów i magazynów na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 92/54,92/17,92/21 i 92/22 – Obręb Skarbimierz – Osiedle.;

6/zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierzu.;

7/ zmiany uchwały Nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.;

8/ zmiany Uchwały Nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie w wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym wchodzącym w skład Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle.;

9/ trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Skarbimierz, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.;

10/ rozwiązania Straży Gminnej w gminie Skarbimierz.

  7.Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Skarbimierz na 2017 rok oraz Planów Pracy

    Komisji Rady Gminy na 2017 rok.

  8.Informacja w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego. 

  9.Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

  10.Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.

  11.Zamknięcie Sesji.

 

 

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

(-) Piotr Szkoda

 

 

Załącznik projekty uchwał

 

Drukuj Wydrukuj artykuł