XX SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

16 grudnia 2020r. /środa/ godz. 1000

    na hali sportowej GSP w Skarbimierzu-Osiedle

              Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 28 października 2020r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany budżetu gminy na 2020r.;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej.;
 • uchwalenia budżetu na 2021 rok.;
 • wieloletniej prognozy finansowej.;
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.;
 • określania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.;
 • ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Skarbimierz.;
 • przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz.;
 • zmiany uchwały Nr XXII/146/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz.;
 • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz.;
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.;
 • wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.;
 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz.;
 • zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.;
 • zasad udzielania dotacji celowych ze środków własnych gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz.;
 • „Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
 1. Przyjęcia Ramowych Planów Pracy Rady Gminy i stałych komisji rady na 2021 rok.
 2. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 3. 8. Zamknięcie Sesji.

 

 

1.zmiany budżetu

2 zmiany wpf

3 uchwalenia budżetu

4 wpf

5 podatek transport

6 zasady wynajmowania lokali

7 taryfa

8 studium

9 azbest

10 regulamin utrzymania czystości

11 szc.sposo.odb.odpadów komun.

12 wyboru metody opłat

13 wzoru deklaracji

14 zwolnienia z opłat

15 zasad udzielnia dotacji

16 pożytek

 

 

 

 

XX/143/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r.; 143 pdf

XX/144/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.; 144 pdf

XX/145/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.; 145 pdf

XX/146/2020 w sprawie określania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.; 146 pdf

XX/147/2020 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Skarbimierz.; 147 pdf

XX/148/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz.; 148 pdf

XX/149/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/146/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz.; 149 pdf

XX/150/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz.; 150 pdf

XX/151/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.; 151 pdf

XX/152/2020 w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.; 152 pdf

XX/153/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz.;153 pdf

XX/154/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.; 154 pdf

XX/155/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków własnych gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz.;155 pdf

XX/156/2020 w sprawie „Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. 156 pdf

XX/157/2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.;157 pdf

XX/158/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.; 158 pdf

 

 

 

uchwała nr XX.143.2020

uchwała nr XX.144.2020

uchwała nr XX.145.2020

uchwała nr XX.146.2020

uchwała nr XX.147.2020

uchwała nr XX.148.2020

uchwała nr XX.149.2020

uchwała nr XX.150.2020

uchwała nr XX.151.2020

uchwała nr XX.152.2020

uchwała nr XX.153.2020

uchwała nr XX.154.2020

uchwała nr XX.155.2020

uchwała nr XX.156.2020

uchwała nr XX.157.2020

uchwała nr XX.158.2020

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł