- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

XX SESJA RADY GMINY SKARBIMIERZ VIII KADENCJI odbędzie się dnia 16 grudnia 2020r. /środa/ godz. 1000 na hali sportowej GSP w Skarbimierzu-Osiedle

XX SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

16 grudnia 2020r. /środa/ godz. 1000

    na hali sportowej GSP w Skarbimierzu-Osiedle

              Porządek obrad

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 28 października 2020r.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Przyjęcia Ramowych Planów Pracy Rady Gminy i stałych komisji rady na 2021 rok.
  2. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
  3. 8. Zamknięcie Sesji.

 

 

1.zmiany budżetu [1]

2 zmiany wpf [2]

3 uchwalenia budżetu [3]

4 wpf [4]

5 podatek transport [5]

6 zasady wynajmowania lokali [6]

7 taryfa [7]

8 studium [8]

9 azbest [9]

10 regulamin utrzymania czystości [10]

11 szc.sposo.odb.odpadów komun. [11]

12 wyboru metody opłat [12]

13 wzoru deklaracji [13]

14 zwolnienia z opłat [14]

15 zasad udzielnia dotacji [15]

16 pożytek [16]

 

 

 

 

XX/143/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r.; 143 pdf [17]

XX/144/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.; 144 pdf [18]

XX/145/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.; 145 pdf [19]

XX/146/2020 w sprawie określania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.; 146 pdf [20]

XX/147/2020 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Skarbimierz.; 147 pdf [21]

XX/148/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz.; 148 pdf [22]

XX/149/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/146/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz.; 149 pdf [23]

XX/150/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz.; 150 pdf [24]

XX/151/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.; 151 pdf [25]

XX/152/2020 w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.; 152 pdf [26]

XX/153/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz.;153 pdf [27]

XX/154/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.; 154 pdf [28]

XX/155/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków własnych gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz.;155 pdf [29]

XX/156/2020 w sprawie „Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. 156 pdf [30]

XX/157/2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.;157 pdf [31]

XX/158/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.; 158 pdf [32]

 

 

 

uchwała nr XX.143.2020 [33]

uchwała nr XX.144.2020 [34]

uchwała nr XX.145.2020 [35]

uchwała nr XX.146.2020 [36]

uchwała nr XX.147.2020 [37]

uchwała nr XX.148.2020 [38]

uchwała nr XX.149.2020 [39]

uchwała nr XX.150.2020 [40]

uchwała nr XX.151.2020 [41]

uchwała nr XX.152.2020 [42]

uchwała nr XX.153.2020 [43]

uchwała nr XX.154.2020 [44]

uchwała nr XX.155.2020 [45]

uchwała nr XX.156.2020 [46]

uchwała nr XX.157.2020 [47]

uchwała nr XX.158.2020 [48]