XXI SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VII KADENCJI

odbędzie się dnia

27 lutego 2017r.

(poniedziałek) godz.1000

w Sali Nr 7 Urzędu Gminy Skarbimierz

 

          Porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.12.2016r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 5. Zapytania radnych i sołtysów.
 6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmiany budżetu gminy na 2017r.;

2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2017-2028.;

3/ rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Skarbimierz na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki.;

4/ określenia kryteriów w oparciu, o które nie nalicza się opłat za usunięcie wskazanych drzew lub krzewów.;

5/ ustalenia stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, na które wymagane jest zezwolenie.;

6/ rodzajów drzew i krzewów, do których nie stosuje się przepisów art. 83f ust.1 ustawy o ochronie przyrody.;

7/ przedstawienia stanowiska w przedmiocie interpretacji zapisów planu i możliwości zagospodarowania działki numer 276/1 położonej w obrębie miejscowości Skarbimierz – Osiedle.;

8/ określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Skarbimierz.;

9/określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Skarbimierz.;

10/ projektu dostosowania sieci szkoły  podstawowej  i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.;

11/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Skarbimierz oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców osiedla Skarbimierz – Osiedle.;

 1. Informacja o działalności związku gminnego EKOGOK.
 2. Sprawozdanie dotyczące działalności niepublicznego przedszkola za rok 2016.
 3. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
 4. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 5. Zamknięcie Sesji.

 

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

(-) Piotr Szkoda

Drukuj Wydrukuj artykuł