XXI SESJA

RADY GMINY SKARBIMIERZ

VIII KADENCJI

odbędzie się dnia

25 marca 2021r. /czwartek/ godz. 1030

na hali sportowej GSP w Skarbimierzu-Osiedle

 

              Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2020r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności.
 5. Informacja Urzędu Statystycznego na temat Narodowego Spisu Powszechnego

     Ludności i Mieszkań  2021r.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany budżetu gminy na 2021r.;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 • przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Zwanowicach.;
 • rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie w gminy Skarbimierz na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.;
 • ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Skarbimierz oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców osiedla Skarbimierz-Osiedle.;
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz.;
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2021.;
 • zmieniająca uchwałę nr XXII/146/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz.;
 • zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 1. Informacja o działalności Związku Międzygminnego EKOGOK.
 2. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

 1. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
 2. 10. Zamknięcie Sesji.

 

                                                                       /-/ Marek Kołodziej

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

projekt ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw

projekt azbest projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

projekt w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze

projekt w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kościele pw.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Zwanowicach

projekt w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Skarbimierz na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.

projekt w sprawie zmiany budżetu gminy projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 

 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Rozstrzygnięcie nadzorcze – IN.743.88.2018.AD

Rozstrzygnięcie nadzorcze IN.743.43.2020.KD z dnia 03.11.2020r.

Uzasadnienie do uchwały

Zał. 1 informacja uzupełniająca do uzasadnienia

Zał. 2 informacja uzupełniająca do uzasadnienia

 

 

Nr XXI/159/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021r.

Nr XXI/160/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Nr XXI/161/2021 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Zwanowicach.;

Nr XXI/162/2021 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie w gminy Skarbimierz na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.

Nr XXI/163/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz.;

Nr XXI/164/2021 w sprawie          przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2021.;

Nr XXI/165/2021 w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXII/146/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz.;

Nr XXI/166/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Nr XXI/167/2021 w sprawie Przekazania do rozpatrzenia według właściwości petycji Pana Adama Kani.

Nr XXI/168/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do EKO-SKARBIMIERZ Sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzu – Osiedlu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci sieci kanalizacji sanitarnej w zamian za udziały.

 

159 160 161 162 164 165 166 167 168

 

Uchwała XXI.163.2021 od str. 1 do str.50

Uchwała Nr XXI.163.2021 od str. 51 do str.100

Uchwała Nr XXI.163.2021 od str.101 do str.130

Uchwała Nr XXI.163.2021 załącznik nr 1

Uchwała Nr XXI.163.2021 załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4

 

Drukuj Wydrukuj artykuł